Versele-laga
  • Näkymä
6,90 €

7,90 €

6,50 €

4,10 €

7,26 €

8,30 €

14,50 €

8,15 €

8,95 €

8,95 €

8,95 €

59,90 €

3,99/kg

14,70 €

pv.5/7 2019

7,10 €

7,10 €

3,90 €

3,90 €

5,30 €

49,90 €

6,25€/kg

5,90 €

49,90 €

6,25€/kg

5,90 €

5,30 €

49,90 €

6,24€/kg

16,90 €

9,66€/kg

16,90 €

9,66€/kg

17,90 €

10,23€/kg

5,90 €

19,90 €

9,95€/kg

5,90 €

24,90 €

1,25€/kg

11,95 €

2,39€/kg

25,90 €

1,30€/kg

11,55 €

2,31€/kg

2,50 €

2,39€/kg

2,50 €

2,50€/kg

8,85 €

4,43€/kg

19,90 €

11,37€/kg

6,25 €

12,50€/kg

5,90 €

17,90 €

7,16€/kg

5,65 €

3,50 €

5,65 €

16,90 €

6,76€/kg

3,45 €

49,90 €

3,90 €

0,50 €

NÄYTE

0,50 €

NÄYTE

3,90 €

2,50 €

3,90 €

3,90 €

5,00 €

2,39€/kg

7,90 €

49,90 €

4,30 €

4,95 €

4,95 €

5,25 €

2,02 € 4,05 €

4,10 €